Algemene voorwaarden

Deelname aan een activiteit bij yogabijmaitri betekent automatisch dat de deelnemer akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en met het privacyreglement.

Het yogaseizoen loopt volgens rooster van de diverse groepen. Yogabijmaitri kan de data tussentijds aanpassen.

Het lesgeld wordt contant of per bank per 12 lessen overgemaakt voor aanvang van de lessencyclus. In overleg met de docente kan een aparte regeling afgesproken worden als hier aanleiding voor is.

De opzegtermijn bedraagt 1 maand, schriftelijk via e-mail.

De lessen die je mist worden doorbetaald volgens rooster. Dat betekent, geen teruggave van lesgeld bij gemiste les door vakantie, ziekte, pandemie of anders. Na overleg en indien er mogelijkheden zijn kan een les binnen een korte termijn van maximaal 8 weken ingehaald worden. Er is ook overleg over restitutie of stop zetten betaling na overleg bij overmacht zoals medische redenen en langdurende ziekte.
Indien de docente afwezig is wordt er niet doorbetaald, tenzij er vervanging is.

Afmelden 24 uur voor aanvang van de les.

Yogabijmaitri kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van goederen tijdens of na de lessen.

Yogabijmaitri kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te kunnen verrichten. Bij twijfel de huisarts of behandelend arts raadplegen. Advies is om lichamelijke en of psychische klachten op het aanmeldformulier te vermelden. De leerkracht kan daar dan rekening mee houden. Uiteraard worden alle verstrekte gegevens discreet en volgens het privacyreglement behandeld.

Yogabijmaitri heeft altijd het recht deelname aan een of meerdere personen te weigeren (zonder opgaaf van redenen). Bijvoorbeeld als de betalingsverplichting niet tijdig nagekomen wordt. Ander voorbeeld, als deelname een gevaar is voor de gezondheid van de deelnemer of andere deelnemers.

Yogabijmaitri houdt zich aan de beroepscode zoals vastgesteld door de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN).

Yogabijmaitri hanteert de klachtenprocedure zoals vastgelegd door de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN).

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden, welke in onderling overleg worden gemaakt, worden schriftelijk bevestigd.

Tegelen, juli 2023

Marie-Louise Otjens